Logo ngưng tụ màu đen NMCLP

NHÂN VIÊN &BAN CỦA CHÚNG TÔI

Hội đồng quản trị của chúng tôi

Casey Douma, Luật sư cho Pueblo của Laguna - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thẩm phán Richard Bosson, Tòa án Tối cao NM, Đã nghỉ hưu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Larissa Lozano, Luật sư

Jeneva Martinez, Người sáng lập Liên minh người vô gia cư Roswell

Regis Pecos, Đồng giám đốc Viện Lãnh đạo

Nhân viên của chúng tôi

Dịch