Logo ngưng tụ màu đen NMCLP
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Y TẾ

Tất cả chúng ta đều cần được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, giá cả phải chăng.

Thật không may, quá nhiều người New Mexico vẫn không thể nhận được sự chăm sóc y tế mà họ cần, và nhiều người khác đang trả quá nhiều cho sự chăm sóc mà họ có.

NMCLP ủng hộ việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người ở New Mexico, để mọi người có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bất kể chủng tộc, thu nhập hay tình trạng nhập cư của họ.

Cùng nhau, chúng tôi đã đạt được những chiến thắng đột phá, bao gồm Quỹ khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe của tiểu bang đặt nền tảng cho việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người ở New Mexico, bảo vệ bệnh nhân có thu nhập thấp khỏi nợ y tế, cấm phân biệt đối xử với người nhập cư trong các chương trình chăm sóc sức khỏe địa phương và trong những năm trước, một chiến dịch vận động thành công trên toàn tiểu bang để Mở rộng Medicaid đã mở rộng phạm vi bảo hiểm cho hơn 250,000 người New Mexico không có bảo hiểm trước đây.

  • Tìm kiếm chăm sóc sức khỏe

  • Tài nguyên tìm kiếm

Lĩnh vực công việc

Tài nguyên liên quan

Dịch