Logo ngưng tụ màu đen NMCLP

VAY & NỢ

  • Tìm kiếm khoản vay &nợ

  • Tài nguyên tìm kiếm

Không ai phải chịu gánh nặng với những khoản nợ không cần thiết và những khoản vay không công bằng.

Nhưng các hoạt động cho vay bóc lột và rào cản nguồn lực khiến quá nhiều gia đình New Mexico rơi vào tình trạng tài chính không ổn định. NMCLP hoạt động để giải quyết các hoạt động cho vay nặng lãi và thu hồi nợ không công bằng bằng cách vận động tại tòa án và ở cấp thành phố, tiểu bang và quận để thực thi và mở rộng các quyền của người New Mexico.

Dịch